Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA)

2006.05.24

W dniu 19 maja 2006 r. w Brukseli odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowały Agnieszka Ostaszewicz - Dyrektor Biura Zarządu Głównego SKwP oraz Dorota Wyczółkowska - Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą SKwP. 
 
 
Europejska Federacja Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA)Posiedzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Członkowie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2005  oraz przyjęli  plan finansowy na rok 2007. Wynik finansowy za rok 2005 kształtował się na poziomie 67.397,00  EUR.
Zarząd w poprzednim składzie uzyskał absolutorium ze swej działalności a zarazem zakończył swoją kadencję. Zebrani przedstawiciele organizacji członkowskich EFAA wybrali nowy Zarząd EFFA w następującym składzie (w porządku alfabetycznym):

Federico DiomedaPrezesAssociazione Dottori Commercialisti Milano (Włochy)
Geoffrey BrittonCzłonek ZarząduThe Association of Authorised Public Accountants, AAPA  (Wielka Brytania)
Manuel HernandoCzłonek ZarząduConsejo General De Colegios De Economistas de España (Hiszpania)
Arie PetersCzłonek ZarząduNederlandse Orde van Accountants- Administratieconsulenten, NOvAA (Holandia)
Agnieszka OstaszewiczCzłonek Zarządu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (Polska)

Nowy Zarząd pod kierownictwem Federico Diomedy będzie pełnił swoje obowiązki przez okres dwuletniej kadencji.
W swoim ekspose programowym Federico Diomeda omawiał nowe zadania, które zamierza realizować w ramach celów statutowych EFAA. Przede wszystkim podkreślił konieczność kontynuacji już rozpoczętych inicjatyw i projektów, w tym:

 • udział EFAA w pracach EFRAG (Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej) odpowiedzialnej za opiniowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 • udział EFAA w pracach EGAOB (Europejska Grupa Organów Nadzoru nad Biegłymi Rewidentami) odpowiedzialnej, między innymi, za opracowywanie standardów rewizji finansowej oraz opiniowanie już istniejących Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej wydanych przez IFAC,
 • aktywne uczestnictwo w grupach konsultacyjno-doradczych działających przy Radzie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), Radzie  Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych oraz Radzie Etyki IFAC.


     Ponadto podkreślił konieczność utrzymywania dobrych relacji i kontaktów z Dyrekcją Generalną Rynku Wewnętrznego w UE, Europejskim Stowarzyszeniem Rzemiosł oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych (ACCA), Międzynarodową Federacją Księgowych (IFAC), Radą Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB),  Federacją Ekspertów Księgowych (FEE).
Przypomniał zarazem, że EFAA jako jedyna w Europie organizacja zrzesza organizacje skupiające przedstawicieli zawodu świadczących usługi księgowe i audytorskie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. W tym kontekście za ważne uznał stworzenie wspólnej definicji zawodu księgowych, która z jednej strony pozwoliłaby na wzajemną identyfikację i poznanie się członków EFAA, z drugiej zaś umożliwiła wyraźniejsze umiejscowienie organizacji w Europie. Opracowanie mapy organizacji dałoby także możliwość stworzenia i zarządzania możliwymi powiązaniami z innymi organizacjami zawodowymi.
Federico Diomeda podkreślił również potrzebę czynnego zaangażowania się EFAA w proces legislacyjny na poziomie UE a nie przyjęcie jedynie roli odbiorcy wypracowanych rozwiązań. Za istotne uznał także ścisłą i efektywną współpracę w ramach Zarządu oraz aktywizację grup roboczych.
     Ważnym zagadnieniem w dalszym ciągu pozostaje zatrudnienie Sekretarza Generalnego EFAA. Spotkania Zarządu EFAA prowadzone z potencjalnymi kandydatami nie doprowadziły dotąd do zapełnienia wakatu na tym kluczowym stanowisku.
     W czasie obrad zaproponowano powrót do wcześniejszej tradycji organizowania Walnych Zgromadzeń EFAA w siedzibach organizacji członkowskich. Następne Walne Zgromadzenie EFAA zaplanowano na dzień 1 czerwca 2007.
 Na Walne Zgromadzenie EFAA został zaproszony w charakterze gościa honorowego pan Piotr Madziar - Dyrektor Departamentu Rachunkowości w Dyrekcji Generalnej UE. Poinformował,  że w departamencie, którym od niedawna kieruje jest zatrudnionych 10 osób, oraz dodatkowo 4 ekspertów krajowych. Jeden z nich zajmuje się problematyką małych i średnich przedsiębiorstw (p. Anette Davis). W swoim krótkim wystąpieniu poruszył kilka zagadnień, ważnych z punktu widzenia interesów  EFAA. Podkreślił między innymi, że standardy rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw w kształcie zaproponowanym w projekcie IASB są nie do przyjęcia na poziomie UE. Projekt nie uzyskał bowiem większościowego poparcia w Komisji Europejskiej, gdyż przeprowadzony proces konsultacyjny wskazał, iż są one zbyt rozbudowane i trudne do zastosowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że w chwili obecnej nie ma w UE propozycji jednolitych rozwiązań w zakresie rachunkowości dla małych podmiotów, które byłyby akceptowalne przez Unię Europejską.
Tym niemniej pod koniec czerwca 2006 IFAC wyda znowelizowany projekt standardów dla SME, który być może znajdzie większą akceptację w UE. Przesądzą jednak  o tym opinie i uwagi zgłaszane do projektu w trakcie półrocznego okresu przeznaczonego na konsultacje.
Piotr Madziar podkreślił także, iż aktualnym problemem w UE jest jednolite stosowanie MSR/MSSF. Dlatego Komisja Europejska koncentruje się na działaniach mających na celu zapewnienie spójności w stosowaniu standardów w poszczególnych państwach członkowskich. W ramach tych działań powołano tzw. okrągły stół ds. spójnego stosowania MSSF.
     Na zakończenie głos zabrał Simon Thompson, Kierownik ds. Merytorycznych  w Radzie Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC. Simon Thompson został zaproszony do udziału w  Walnym Zgromadzeniu EFAA w charakterze obserwatora. W swoim wystąpieniu zaprezentował  opracowany przez Radę najnowszy Międzynarodowy Standard Edukacyjny (MSE) nr 8 pt.  „Wymogi kompetencyjne dla przedstawicieli zawodu zajmujących się badaniem". Przy czym w rozumieniu standardu przedstawicielami zawodu zajmującymi się badaniem są ci „zawodowi księgowi, którzy odpowiadają lub powierzono im odpowiedzialność za formułowanie znaczących ocen w trakcie badania historycznych informacji finansowych". MSE 8 dotyczy zatem tylko badań historycznych informacji finansowych a nie wszystkich zleceń atestacyjnych. Simon Thompson przedstawił główne założenia i wymogi MSE 8, w tym dotyczące wykształcenia, zakresu posiadanej wiedzy, kompetencji i umiejętności, a także wartości, którymi powinien się kierować księgowy przeprowadzający badania. MSE 8 nie został jeszcze opublikowany a jego oficjalne ukazanie się planowane jest na początku czerwca 2006 r. Organizacje członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia, że ich członkowie spełniają wymogi określone w standardzie a programy kształcenia uwzględniają zaproponowane w nim rozwiązania. Standard zacznie obowiązywać 1 lipca 2008 r.

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium
  • Raport AK17
  • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
  • Filmy