DYREKTYWA 2006/43/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA 2006/43/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r.

2006.08.07

w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG

 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazał się pełny tekst przyjętej w dniu 17 maja 2006 roku przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywy w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

Pełny tekst Dyrektywy w języku angielskim.

Pełny tekst Dyrektywy w języku polskim.

Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium
    • Raport AK17
    • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
    • Filmy